Bibliography: over 100 refereed papers with 15 published in Physics Review Letters and 7 selected in ESI
Selected recent publications:

1. DING Xue-Feng, WEN Liang-Jian, ZHOU Xiang*, DING Ya-Yun, YE Xing-Chen, ZHOU Li, LIU Meng-Chao, CAI Hao, CAO Jun, Measurement of the fluorescence quantum yield of bis-MSB, Chinese Phys. C 39, 126001(2015) selected as Hightlight

2. Xiang Zhou, Qian Liu, Junbo Han, Zhenyu Zhang, Xuan Zhang, Yayun Ding, Yangheng Zheng,Li Zhou, Jun Cao, Yifang Wang, Spectroscopic study of light scattering in linear alkylbenzene for liquid scintillator neutrino detectors, Eur. Phys. J. C 75, 545(2015)

3. YE Xing-Chen, YU Bo-Xiang*, ZHOU Xiang*, ZHAO Li, DING Ya-Yun, LIU Meng-Chao, DING Xue-Feng, ZHANG Xuan, JIE Quan-Lin, ZHOU Li, FANG Jian, CHEN Hai-Tao, HU Wei, NIU Shun-Li, YAN Jia-Qing, ZHAO Hang, HONG Dao-Jin, Preliminary study of light yield dependence on LAB liquid scintillator composition, Chinese Phys. C 39, 096003(2015)

4. Xiang Zhou, Qian Liu, Michael Wurm, Qingmin Zhang, Yayun Ding, Zhenyu Zhang, Yancheng Zheng, Li Zhou, Jun Cao, and Yifang Wang, Rayleigh scattering of linear alkylbenzene in large liquid scintillator detectors, Rev. Sci. Instrum. 86, 073310(2015)

5. Qian Liu, Xiang Zhou, Wenqian Huang, Yuning Zhang, Wenjie Wu, Wentai Luo, Miao Yu, Yancheng Zheng, Li Zhou, Jun Cao, Yifang Wang, Rayleigh scattering and depolarization ratio in linear alkylbenzene, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 795 (2015) 284

6. X Zhou, Q M Zhang, Q Liu, Z Y Zhang, Y Y Ding, L Zhou and J Cao, Densities, isobaric thermal expansion coefficients and isothermal compressibilities of linear alkylbenzene, Phys. Scr. 90, 055701(2015) selected as the Paper of Week

7. ZHOU Xiang, CHEN Ji, GU Lin, MIAO Ling, Li Storage Performance for the Composite Structure Of Graphene and Boron Fullerene, Chin. Phys. Lett. 32, 026102(2015)

8. Chen-Wei Jiang, Xiang Zhou, Zhibin Lin, Rui-Hua Xie, Fu-Li Li, and Roland E. Allen, Electronic and Structural Response of Nanomaterials to Ultrafast and Ultraintense Laser Pulses (Review), J. Nanosci. Nanotechnol. 14, 1549(2014)

9. Q. Liu, H. B. Liu, S. Chen, Y. G. Xie, Y. H. Zheng, X. K. Zhou, B. L. Wang, W. Q. Huang, Y. D. Zhang, D. S. Ge, X. Zhou, Z. Y. Zhang, Y. Dong, Q. Zhang, J. Chang, M. Li and J. Wang, A successful application of thinner-THGEMs, JINST 8, C11008(2013)

10. Zhongqu Long, Xiang Zhou*, Hao Cai, Chi Chen, Ling Miao, Roland E. Allen*, Breathing-trap mechanism for encapsulation of atomic hydrogen in C60, Chem. Phys. Lett. 583, 114(2013)

11. Chen-Wei Jiang, Xiang Zhou, Rui-Hua Xie, and Fu-Li Li, Semiclassical Molecular Dynamics Simulations for Ultrafast Processes in Molecules (Review), Quantum Matter 2, 353(2013)

12. Chen-Wei Jiang, Xiang Zhou, Rui-Hua Xie, Fu-Li Li, Roland E. Allen, Selective control of vibrational modes with sequential femtosecond-scale laser pulses, Chem. Phys. Lett. 515, 137(2011)

13. Chen-Wei Jiang, Xiang Zhou, Zhibin Lin, Rui-Hua Xie, Fu-Li Li, Meng Gao, and Roland E. Allen, Semiclassical simulations in materials Science (Feature Article), Phys. Status Solidi B 248, 2008(2011)

14. Xiang Zhou, Zhibin Lin, Chenwei Jiang, Meng Gao, Roland E. Allen, Maximum relative excitation of a specific vibrational mode via optimum laser-pulse duration, Phys. Rev. B 82, 075433 (2010); selected in Virtual Journals of Nanoscale Science undefinedamp; Technology 22, (2010); Virtual Journals of Ultrafast Science 9, (2010)

15. Weihua Lin, Xiang Zhou,  Guo ping Wang and C. T. Chan, Spatial Bloch oscillations of plasmons in nanoscale metal aveguide arrays, Appl. Phys. Lett. 91, 243113 (2007)

16. Xiang Zhou, Chengzheng Hu, Ping Gong, and Shengde Qiu , Nonlinear elastic properties of decagonal quasicrystals, Phys. Rev. B 70, 094202 (2004)

17. Xiang Zhou, Cheng-Zheng Hu, Ping Gong and Sheng-De Qiu, Piezoresistance properties of quasicrystals , J. Phys.: Condens. Matter 16, 5419 (2004)

18. ZHOU Xiang, HU Cheng-Zheng, GONG Ping, ZHU Jia-Kun, Linear and Nonlinear Optical Properties of Quasicrystals, Chin. Phys. Lett. 21, 140 (2004)