Li Qianqian

Doctor , Professor
Research: 有机高分子光电功能材料
Phone: 86-27-68755363
Email: liqianqian@whu.edu.cn


Homepage: http://ligroup.whu.edu.cn/