(1)  Liu, Wei; Cao, Hao; Zhang, Hua; Zhang, Heng; Chung, Kin Ho; He, Chuan; Wang, Haibo; Kwong, Fuk Yee; Lei, Aiwen Organocatalysis in Cross-Coupling: DMEDA-Catalyzed Direct C−H Arylation of Unactivated Benzene, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, ASAP(DOI: 10.1021/ja103050x).

(2)  Liu, Wei; Cao, Hao; Lei, Aiwen Iron-Catalyzed Direct Arylation of Unactivated Arenes with Aryl Halides, Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 2004-2008.

(3)  Liu, Qiang; Li, Gang; He, Jun; Liu, Jing; Li, Peng; Lei, Aiwen Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Carbonylation of Arylboronate Esters under Mild Conditions, Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 3371-3374.

(4)  Duan, Hui; Meng, Lingkui; Bao, Denghui; Zhang, Heng; Li, Yao; Lei, Aiwen Zinc Chloride Enhanced Arylations of Secondary Benzyl Trifluoroacetates in the Presence of β-Hydrogen Atoms, Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 6387-6390.

(5)  Jin, Liqun; Xin, Jie; Huang, Zhiliang; He, Jun; Lei, Aiwen Transmetalation is the Rate-Limiting Step: Quantitative Kinetic Investigation of Nickel-Catalyzed Oxidative Coupling of Arylzinc Reagents, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 9607-9609.

(6)  Hu, Yanhe; Liu, Jing; Lu, Zhixin; Luo, Xiancai; Zhang, Heng; Lan, Yu; Lei, Aiwen Base-Induced Mechanistic Variation in Palladium-Catalyzed Carbonylation of Aryl Iodides, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 3153-3158.

(7)  He, Chuan; Guo, Sheng; Huang, Li; Lei, Aiwen Copper Catalyzed Arylation/C-C Bond Activation: An Approach toward alpha -Aryl Ketones, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8273-8275.

(8)  Chen, Mao; Zheng, Xiaolong; Li, Wenqing; He, Jun; Lei, Aiwen Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Cross-Coupling Reactions of Terminal Alkynes with Alkylzinc Reagents, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 4101-4103.

(9)  Liu, Qiang; Lan, Yu; Liu, Jing; Li, Gang; Wu, Yun-Dong; Lei, Aiwen Revealing a Second Transmetalation Step in the Negishi Coupling and Its Competition with Reductive Elimination: Improvement in the Interpretation of the Mechanism of Biaryl Syntheses, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10201-10210.

(10)  Jin, Liqun; Zhang, Hua; Li, Peng; Sowa, John R.; Lei, Aiwen What is the Rate of the Csp2-Csp2 Reductive Elimination Step? Revealing an Unusually Fast Ni-Catalyzed Negishi-Type Oxidative Coupling Reaction, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9892-9893.

(11)  Jin, Liqun; Liu, Chao; Liu, Jing; Hu, Fang; Lan, Yu; Batsanov, Andrei S.; Howard, Judith A. K.; Marder, Todd B.; Lei, Aiwen Revelation of the Difference between Arylzinc Reagents Prepared from Aryl Grignard and Aryllithium Reagents Respectively: Kinetic and Structural Features, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16656-16657.

(12)  Chen, Jian; Zhang, Weicheng; Geng, Huiling; Li, Wei; Hou, Guohua; Lei, Aiwen; Zhang, Xumu Efficient Synthesis of Chiral Beta-Arylisopropylamines by Using Catalyticf Asymmetric Hydrogenation, Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 800-802.

(13)  Zhao, Yingsheng; Jin, Liqun; Li, Peng; Lei, Aiwen Palladium-Catalyzed Oxidative Carbonylation of Alkyl and Aryl Indium Reagents with CO under Mild Conditions, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9429-9433.

(14)  Shi, Wei; Luo, Yingdong; Luo, Xiancai; Chao, Lei; Zhang, Heng; Wang, Jian; Lei, Aiwen Investigation of an Efficient Palladium Catalyzed C(sp)-C(sp) Cross-Coupling Reaction Using Phosphine-Olefin Ligand--- Application and Mechanism Aspects J. Am. Chem. Soc. 2008, 14713-14720.

(15)  He, Chuan; Chen, Chong; Cheng, Jin; Liu, Chao; Liu, Wei; Li, Qiang; Lei, Aiwen Aryl halide tolerated electrophilic amination of arylboronic acids with N-chloroamides catalyzed by CuCl at room temperature, Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 6414-6417.

(16)  Chen, Mao; Weng, Yue; Guo, Mian; Zhang, Hua; Lei, Aiwen Nickel-catalyzed reductive cyclization of unactivated 1,6-enynes in the presence of organozinc reagents, Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 2279-2282.

(17)  Zhao, Yingsheng; Wang, Haibo; Hou, Xiaohui; Hu, Yanhe; Lei, Aiwen; Zhang, Heng; Zhu, Lizheng Oxidative Cross-Coupling through Double Transmetallation: Surprisingly High Selectivity for Palladium-Catalyzed Cross-Coupling of Alkylzinc and Alkynylstannanes, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 15048-15049.