Jiang GUO

Doctor , Professor
Research: 状态监测 故障诊断 寿命评估
Phone: 18971000299
Email: guo.river@whu.edu.cn