Shiliang Su

Doctor , Professor
Research: 土地利用建模、社会地理计算、叙事地图学
Phone:
Email: shiliangsu@whu.edu.cn;shiliangsu@163.com