1. Ge, Xiao-Lei, Zhang, Zhi-Ling, Xie, Zhi-Xiong , Cui, Ran*, Pang, Dai-Wen. New Journal of Chemistry, 2017, 41, 12721-12725.

2. Yeteng Zhong, Zhuoran Ma, Shoujun Zhu, Jingying Yue, Mingxi Zhang, Alexander L. Antaris, Jie Yuan, Ran Cui, Hao Wan, Ying Zhou, Weizhi Wang, Ngan F. Huang, Jian Luo, Zhiyuan Hu, Hongjie Dai. Nature Communication,2017,8, 10.1038/s41467-017-00917-6

3. Xiong Ling-Hong, Cui Ran,  Zhang Zhi-Ling, Tu Jia-Wei, Shi, Yun-Bo, Pang, Dai-Wen. Small, 2015, 11, 5416-5422

4. Yi-Ping Gu, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Xiong Xie, Dai-Wen Pang. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 79−82. (contribute equally to this paper

5. Ran Cui, Yi-Ping Gu, Lei Bao, Jing-Ya Zhao, Bao-Ping Qi, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Xiong Xie, Dai-Wen Pang, Anal. Chem., 2012, 84, 8932−8935.

6. Ran Cui, Yi-Ping Gu, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Xiong Xie, Zhi-Quan Tian, Dai-Wen Pang. J. Mater. Chem. , 2012, 22, 3713–3716.

7. Ran Cui, Ming-Xi Zhang, Zhi-Quan Tian, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang. Nanoscale, 2010, 2, 10, 2120–2125.

8. Ran Cui, Hui-Hui Liu, Hai-Yan Xie, Zhi-Ling Zhang, Yi-Ran Yang, Dai-Wen Pang, Zhi-Xiong Xie, Bei-Bei Chen, Bin Hu, Ping Shen. Adv. Funct. Mater. , 2009, 19, 2359–2364.

9.Jing-Ya Zhao,Gang Chen, Yi-Ping Gu,Ran Cui,Zhi-Ling Zhang,Zi-Li Yu, Bo Tang,Yi-Fang Zhao,Dai-Wen Pang.J. Am. Chem. Soc.,2016, 138, 1893−1903.

10. Ling-Hong Xiong, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Xu Yu, Zhixiong Xie, Yun-Bo Shi, Dai-Wen Pang. ACS Nano, 2014, 8(5), 5116-5124.

11. Jing-Ya Zhao, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Mingxi Zhang, Zhi-Xiong Xie, Dai-Wen Pang. Nanoscale, 2014, 6, 13126–13134.

12. Qing-Ying Luo, Yi Lin, Yong Li, Ling-Hong Xiong, Ran Cui, Zhi-Xiong Xie, Dai-Wen Pang1.Small, 2014,10,699-704.

13. Yong Li, Ran Cui, Peng Zhang, Bei-Bei Chen, Zhi-Quan Tian, Li Li, Bin Hu, Dai-Wen Pang, Zhi-xiong Xie. ACS Nano, 2013, 2240-2248.

14. Mingxi Zhang, Guangyan Qing, Chenling Xiong, Ran Cui, Dai-Wen Pang ,Taolei Sun. Adv. Mater., 2013, 25, 749–754.

15. Ming-Xi Zhang, Ran Cui, Jing-Ya Zhao, Zhi-Ling Zhang Dai-Wen Pang. J. Mater. Chem., 2011, 21,17080–17082.

16. Beibei Chen, Man He, Xiangju Mao, Ran Cui, Daiwen Pang, Bin Hu. Talanta, 2011,83,724–731.

17 Li Wang, Jiaji Liu, Xin Li, Jian Shi, Jie Hu, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang, Yong Chen. Biomicrofluidics, 2011, 5, 044118.

18. Ming-Xi Zhang, Ran Cui, Dai-Wen Pang. Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 3673–3677.

19. Cheng Chen, Shu-Lin Liu, Ran Cui, Bi-Hai Huang, Zhi-Quan Tian, Peng Jiang, Dai-Wen Pang, Zhi-Ling Zhang. J. Phys. Chem. C, 2008, 112 (48), 18904–18910.

20.Ping Chen, Hui-Hui Liu, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang, Zhi-Xiong Xie, Hu-Zhi Zheng, Zhe-Xue Lu, Hua Tong. Talanta, 2008, 77(1), 262-268.